شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ آزاد بينديشيم... فارغ از نامها و رنگها... » مهمترين *دستاورد* سالهاي رياست جمهوري جناب آقاي *احمدي نژاد* از نظر شما چيست؟
[2%]
[7%]
[5%]
[43%]
[2%]
[13%]

[3%]
[2%]
[25%]
61 رای دهنده
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top