شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ آزاد بينديشيم... فارغ از نامها و رنگها... » مهمترين *دستاورد* سالهاي رياست جمهوري جناب آقاي *خاتمي* از نظر شما چيست؟
[12%]
[2%]
[4%]
[22%]

[6%]
[2%]


[52%]
50 رای دهنده
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top